Mu┼č ├ťz├╝m├╝

            Mu┼č yöresinde 1800 -1900 y─░llar─░nda Sovyetler Birli├░inden ─░limize getirilerek dikildi├░i, yörenin iklim ┼čartlar─░na iyi adapte oldu├░u, kaliteli ve bol üzüm üretildi├░i bilinmektedir. Ba├░c─░l─░├░─░n geli┼čmeye ba┼člamas─░ ile birlikte mahzenlerde toplanan ┼č─░ralar Fransa’ya ihraç edilerek Dünyaca ünlü bordo ┼čarab─░ yap─░m─░nda kullan─░lm─░┼čt─░r. Cumhuriyetin ─░lk y─░llar─░nda 90.000 k─░y ye üzüm al─░nd─░├░─░ literatürlerden ö├░renilmi┼čtir. Bu zamanlarda yeti┼čen kaliteli oldu├░u bilinen yerli asma çe┼čitleri bölge halk─░n─░n önemli gelir kaynaklar─░ndan biri olup, bölge ekonomisinde önemli yere sahip olmu┼čtur. Fakat zamanla ba├░ alanlar─░ önemli ölçüde azalm─░┼č ve üretim dü┼čmü┼čtür. Don olaylar─░, ve gatasyon k─░sal─░├░─░ ve üretim tekni├░i yetersizli├░i ba├░c─░l─░├░─░n gerilenmesine neden olan sebeplerdir.

BAÐ YERLERİ

            Son y─░llarda uygulanan Mu┼č ─░li K─░rsal Kalk─░nma Projesi ile Valili├░imizce uygulanan Ye┼čil Ku┼čak Projesi kapsam─░nda ba├░ alanlar─░n─░n geli┼čtirilmesi ve mevcut olan ekonomik ömrünü tamamlam─░┼č ba├░ alanlar─░n─░n iyile┼čtirilmesi çal─░┼čmalar─░ yap─░lmaktad─░r. Bu ┼čekilde eski ba├░ alanlar─░ yeniden olu┼čturularak bölge halk─░na ve ülke ekonomisine katk─░da bulunulmas─░ amaçlanmaktad─░r. ─░limizde ba├░ alan─░ olarak Mongok, Merkez Karaa├░aç Da├░ dibi, ─░ncebel, Mehmetcan, Kale, Pamukluk, A┼ča├░─░ Yongal─░ ( Page ), Karaa├░açl─░, Çiri┼č, ba├░lan faal durumda bulunmaktad─░r.ÜZÜM ÇE┼č─░TLER─░ VE ÖZELL─░KLER─░

            Siyah, beyaz ve mor çe┼čitleri mevcut olup, ince kabuklu çekirdekli buruk tad─░ vard─░r. Genel olarak ┼čarapl─░k ve s─░ral─░k çe┼čitler olmas─░na ra├░men bölgede sofral─░k olarak tüketilmektedir. Bölgemizde yeti┼čtirilen ba┼čl─░ca üzüm çe┼čitleri özellikleri ┼čunlard─░r :

Siyah Vakkas : Bölgede üretimi en çok yap─░lan üzüm çe┼čittir, Salk─░mlar─░ orta büyüklükte, bol daneli, ┼č─░ra oran─░ ve albenisi yüksektir.
Sînciri      ; Dayan─░kl─░ bir çe┼čit olmas─░ ve geç hasat edilebilmesi nedeniyle tercih edilen bir çe┼čittir. Salk─░mlar─░ orta büyüklükte, beyaz renkli, daneler s─░k─░, ┼č─░ra oran─░ yüksek ve tad─░ tatl─░d─░r,
Ka┼čper    : Bol verimlidir. Siyah ve beyaz çe┼čitleri vard─░r. Verim ve üretim alan─░ fazlad─░r. Sonbaharda geç hasat edilen bir çe┼čittir.
Beyaz Üzüm : Beyaz renkli, orta iri taneli sulu ve gevrektir.
Öküz Gözü : Orta irilikte, salk─░mlar─░ s─░k─░ ve dall─░ koniktir.
Güz Üzümü : Geç olgunla┼čan, dayan─░kl─░ ve verimli bir çe┼čittir.
Keçi Memesi: Küçük taneli, s─░k─░ salk─░ml─░ ve konik yar─░s─░ vard─░r. ┼č─░ra oran─░ fazla olmas─░ nedeniyle ┼čarapl─░k kalitesi yüksektir.


BAKIM VE TERB─░YE S─░STEM─░

            îklim, toprak, yer ve yöney, üzüm çe┼čidi, anaç ve mekanizasyon gibi faktörler terbiye sistemi ve bak─░mla yak─░ndan ilgilidir. Yeti┼čtirilen üzüm çe┼čitleri bölgede kar─░n fazla ya├░mas─░, so├░uklar─░n dondurucu olmas─░, ba├░ alanlar─░n─░n yamaç ve rak─░m─░n yüksek olmas─░ ( 1700 mt) nedeniyle terbiye sistemi yüksek sistem olmay─░p alçak sistem denilen yerdensürükleyici olarak yeti┼čmektedir.

            Böylece Asma dallar─░n─░n fazla kardan k─░r─░lmas─░ önlendi├░i gibi dallar─░n kar alt─░nda kalmas─░ nedeniyle so├░uklardan zarar görmesi önlenmi┼č olmaktad─░r. ─░lkbahar aylar─░nda belleme ve kaz─░ma i┼člemi yap─░lmakta olup, ilkbahar ve sonbahar aylar─░nda budama yap─░lmaktad─░r. Dikimden itibaren ilk ─░ki y─░ldan sonra sulamaya ihtiyaç duyulmamaktad─░r. Bölgede yeti┼čtirilen üzüm çe┼čitleri ba├░ alanlar─░nda büyük zarar yapan floksera zararl─░s─░na kar┼č─░ dayan─░kl─░ olmas─░ bölgede tercih edilmektedir, ─░limiz ba├░ alanlar─░nda Ba├░ Mildiyö hastal─░├░─░ ile Ba├░ Yaprak Uyuzu ve Ba├░ Çad─░r T─░rt─░l─░ zararl─░lar─░ zarar vermektedir.

             Ürün Miktar─░ ve kalitesi î Ba├░ alanlar─░nda y─░ll─░k ortalama verim 300 kg/da' d─░r. Ba├░ alan─░ 560 dekar olan bu bölgede y─░lda yakla┼č─░k î 68.000 kg ürün elde edilmektedir. Mu┼č ─░line di├░er bölgelerden getirilerek piyasada sat─░lan üzüm çe┼čitleri 500.000 TL– 1.000.000 TL fiyatla sat─░l─░rken, Mu┼č üzümü olarak bilinen yerli çe┼čitler 2.000.000 TL' ye sat─░lmaktad─░r.

            Hedef ve Dü┼čünceler : Valili├░imizce yürütülen ye┼čil ku┼čak projesi çerçevesinde ─░l Müdürlü├░ümüzce yap─░lan yay─░m çal─░┼čmalar─░ ─░le ba├░ evlerinin yap─░lmas─░, yap─░lan yol, su depolar─░, talî boru hatlar─░, elektri├░in götürülmesi ile ba├░c─░l─░k te┼čvik edilmi┼čtir. Bölgede yeti┼čen üzüm çe┼čitlerinde gerekli çe┼čit özellikleri ile ilgili çal─░┼čmalar yap─░lmam─░┼čt─░r. Baz─░ çe┼čitlerde isim tescili yap─░lmam─░┼č olup, halk aras─░nda bilinen isimler kullan─░lmaktad─░r. Üzümçe┼čitlerinin özelliklerinin yap─░lacak bilimsel çal─░┼čmalarla ortaya ç─░kar─░larak, çe┼čit tescilinin yap─░lmas─░ sa├░lanmal─░d─░r. Belirtilen çal─░┼čmalar yap─░ld─░├░─░ taktirde ürün kalitesi ve verimi art─░r─░larak hali haz─░rdaki üretim miktar─░ daha da art─░r─░labilir.

Uçak Biletleri
Otobüs Biletleri
Muş
Ziyaret├ži ─░statistikleriAdres: İstasyon Caddesi Kadın Doğum & Çocuk Hastalıkları Hastahanesi Altı No: 44 49100 MUŞ Tel: (0436) 212 80 82 Gsm: (0544) 740 49 49